< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738649689527758&ev=PageView&noscript=1" />

2021 马来西亚国庆日假期【假期通告】


以下乃本公司马来西亚国庆日假期,仓库和客服人员操作将于下一个工作日恢复运作。


马来西亚仓库和在线客服人员


31/08/2021 (星期二)        -  假日

01/09/2021 (星期三)    - 恢复运作